KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna Anna Jędrzejczyk, Damian Jędrzejczyk s.c., prowadzący działalność pod marką Human Therapy Holistyczna Medycyna Manualna, z siedzibą przy ul. Krótkiej 6, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 5811960133.

Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe:

na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

w zakresie:

 • nazwisko i imię,
 • data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • w przypadku, gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • opis stanu zdrowia Pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

w celu:

 • realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • realizacji usług szkoleniowych.

Ponadto Human Therapy Holistyczna Medycyna Manualna informuje, że:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem w celu zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego i/lub usługi szkoleniowej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.
 3. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres świadczenia usług lub do momentu cofnięcia zgody, a po tym czasie będą przechowywane przez okres 5 lat.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Damianem Jędrzejczykiem pod adresem: szkolenia@humantherapy.pl
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA SOCIAL MEDIA (Facebook, Instagram)

Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z social media Human Therapy (Facebook, Instagram) lub komunikatora Messenger jest Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna. Współodpowiedzialnym jest administrator portalu Facebook.

Informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage, profilem Instagram oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach, w  oparciu o inne podstawy prawne. W oparciu o tak zebrane dane mogą być tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (przez portal Facebook), które mogą być udostępniane Human Therapy jako prowadzącemu fanpage.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook oraz Instagram możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://help.instagram.com/519522125107875

We wszystkich sprawach związanych z Pani/ Pana danymi osobowymi w social media Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna można się kontaktować z Damianem Jędrzejczykiem pod adresem: szkolenia@humantherapy.pl.

Odbiorcy danych i cele przetwarzania

Pani/ Pana dane w social media Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’m Human Therapy (Facebook), profilem na Instagramie, w tym udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Human Therapy poprzez komunikator Messenger
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna, za które Humantherapy Holistyczna Medycyna Manualna uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
 • targetowania reklam, profilowania przekazu.

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres, w jakim jesteście Państwo aktywnymi użytkownikami fanpage lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Human Therapy może zrealizować Państwa uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na wniosek komentarza lub postu zawierającego dane osobowe).